Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 5

1997 y?l?nda ?stanbulda kurulan EZK Musluk o günden bugüne h?zla büyüme kaydederek bugün salmastra ve musluk üretiminde aranan firma konumuna gelmi?tir.
Üretim faaliyetlerini a?a??da belirtilen ürünler üzerinde yo?unla?t?rm??t?r.

Koç Salmastra, Aç Kapa Salmastra, Radyatör Salmastra, Taharet Salmastra, Kollektör Salmastra, 1 Kalite Koç Salmastra, Aç-Kapa Koç Salmastra, 1 Kalite Salmastra
1 Kalite Uzun Musluk, 1 Kalite Normal K?sa Musluk, Çama??r Muslu?u, 1 Kalite Çama??r Muslu?u, 1 Kalite K?sa Musluk, Normal K?sa Musluk, Taharet Muslu?u, Volan Tak?m?

Taharet Muslu?u
Musluk
Salmastra
Aç-Kapa Salmastra
Kolektör Salmastralar?
Radyatör Salmastralar?
Ayl?k olarak

350,000 ad. Normal Salmastra
200,000 ad. Taharet ve Kolektör Salmastras?
120,000 ad. Musluk olmak üzere toplamda 670,000 adetlik üretim kapasitesine ula?m??t?r.
H?zla Büyüme beraberinde makine park? ve üretim kapasitelerinin de h?zl? büyümesini getirmi?tir. Bu do?rultuda halen üretimlerini geli?mi? ve son teknoloji ürünü makinelerle yapmaktad?r.

7 Ad. Pres döküm
10 Ad. Rovelver Tezgah?
5 Ad. Transfer Tezgah?
10 Ad. Tek Milli Otomat
6 Ad. 6 Milli Otomat
Montaj için otomasyon tezgah?
 

1,300 m² kapal? alana ilave olarak 2009 y?l? ba??nda 300 m² lik ek üretim tesislerini devreye alm??t?r. Tamam? otomatik makineler ile üretim yap?lmakta olup, üretimin her a?amas? CCTV sistemi ile kontrol edilmektedir. Ayl?k ortalama 100 ton prinç çubuk i?leme kapasitesi olan tesislerimizde üretim çift vardiya ve kesintisiz olarak 24 saat sürdürülmektedir.

EZK MUSLUK alan?nda yapm?? oldu?u yat?r?mlar ile bugün Çin mallar? ile rekabet etmekte ve pazar?n? sürekli artt?rarak Ortado?u ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmakta ve ülkemizi ba?ar? ile temsil etmektedir.