Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 5

1997 Y?l?nda kurulmu? olan EZK Musluk Sanayi Ticaret Ltd. ?ti. her türlü musluk armatürleri imalat? ve flex hortum ürünleri ile daha etkin ve verimli yap?lara dönü?türecek hizmetleri gerçekle?tirmek amac?yla faaliyet göstermektedir. Firmam?z bu konuda batarya ana parçalar? imalat? sat??? konusunda mü?teri memnuniyetini prensip edinmi?tir.

EZK Musluk Sanayi Ticaret Ltd. ?ti. musluk ürünleri ve flex hortum konusunda kendini daima yenileyerek Türk ticaret sektörünün geli?imine ivme kazand?rm?? yenili?e aç?k bir firmad?r.

EZK Musluk Sanayi Ticaret Ltd. ?ti. daha iyi ve daha h?zl? ula?aca?? ça??m?z?n gere?i olan Internet üzerinden de mü?terilerine armatür imalat? konusunda hizmet vermektedir. Bunun için telefon veya mail yolu ile bize ula?man?z yeterlidir. Ayr?ca mü?terilerinin verdikleri sipari?leri görmeleri, haberdar olmalar? için yapt?klar? ürün hakk?nda her türlü bilgiyi siz de?erli mü?terilerimize en h?zl? ?ekilde ula?t?rmay? ilke edinmi?tir. Bu sebepten ötürü mü?terilerinin güvenini kazanmaya her konuda devam etmektedir.

EZK Musluk Sanayi Ticaret Ltd. ?ti. hizmet verdi?i kurumlar?n memnuniyetine dayal? referanslar?ndan ald??? güçle çal??ma yap?s?n? büyümek, yükselmek ve güven duymak kriterleri üzerinde "Kaliteye Güven" ba?l??? alt?nda yap?land?rmaktad?r.

Bunun sa?lad??? avantajla mü?terisinin ihtiyaçlar?n? do?ru biçimde tan?mlama ve çözüm üretebilme - Geli?ime aç?k ve yenilikçi bir yap?ya sahip olma - Hizmetinin temelindeki anafikiri, daha önce hizmet verdi?i mü?terilerinin ileti?im ve ticari bilgilerinden do?ru ve evrensel nitelikle olanlar? özümsemesine dayal? hizmet anlay??? ile desteklemektedir.

Bugün tüm Türkiye?de ve dünyada yayg?n global a? ile perakende ve toptan sektörüne çözümler sunan EZK Musluk Sanayi Ticaret Ltd. ?ti. sorumluluk bilinci ve kalite odakl? tavr?yla mü?teri memnuniyetini kal?c? ve sürekli k?lacak en üstün en güvenilir hizmeti vermektedir.